Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
184
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
3
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2).
Prasidës video atkûrimo procesas.
Galimos operacijos
Kai video baigiasi, grojimas baigiasi ir rodomas pirmas kadras. 
Keturkryptis selektorius (2)
Pauzë/tæsti atkûrim¹. 
E-diskas
Garso kontrolë (6 lygiai)
Keturkryptis selektorius (5)
Pirmyn kadru (pauzës metu).
Paspauskite ir palaikykite 
keturkryptá selektoriø (5)
Greitas tolyn atkûrimas paspaudus. 
Keturkryptis selektorius (4)
Atkûrimas atgaline kryptimi./
Atgal kadru (pauzës metu).
Paspauskite ir palaikykite 
keturkryptá selektoriø (4)
Greitas atgalinis grojimas.
Keturkryptis selektorius (3)
Sustabdomas atkûrimas./
Atvaizduojama atkûrimo režimo paletë 
(kai sustoja). (238 psl.)
M mygtukas
Išsaugo atvaizduot¹ vaizd¹ kaip JPEG.
Jûs galite naudoti komplektuojama AV laid¹ (I-AVC7), norëdami peržiûrëti 
per TV ar kompiuterio monitoriø. (264 psl.)
Movie 10min00sec
100-0001
100-0001
K-r_OPM_LIT.book  Page 184  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM