Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
185
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Jûs galite užfiksuoti nuotrauk¹ iš árašyto video JPEG formatu. 
1
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2), sustabdykite 
filmuk¹ žingsnyje 3 183 psl.
 
norëdami užfiksuoti nuotrauk¹.
2
Paspauskite M mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Užfiksuotas vaizdas yra išsaugomas 
su nauju failo pavadinimu.
Filmas gali bûti sudalintas ir nenorimi segmentai gali bûti ištrinti.
1
Paspauskite Q mygtuk¹.
Persijungiama á atkûrimo režim¹.
Nuotraukos užfiksavimas iš video
Judamø vaizdø redagavimas
Movie 10min00sec
90/1800
90/1800
INFO
Cancel
Save as
Saves the image as a new file
Saves the image as a new file
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 185  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM