Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
186
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Naudodamiesi keturkrypèiu selektoriumi (45), 
pasirinkite pageidaujam¹ vaizd¹ groti.
Ekrane vaizduojamas pirmas filmuko kadras.
3
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), 
pasirinkite 
[ (Movie Editing (Filmavimo redagavimas)) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹. 
Ekrane atsiras filmo redagavimo meniu langas.
5
Pasirinkite taškus kur jûs 
norite dalinti film¹.
Iki keturiø taškø galite pasirinkti. 
Galimos operacijos
Keturkryptis selektorius (2)
Judamø vaizdø atkûrimas arba atkûrimo 
pristabdymas. 
Keturkryptis selektorius (5)
Perkelia 1 sekundæ á prieká (pauzës metu).
Perkelia iki sekanèio dalinimo taško 
(pauzës metu).
Keturkryptis selektorius (4)
Perkelia 1 sekundæ atgal (pauzës metu).
Perkelia iki prieš tai buvusio dalinimo 
taško (pauzës metu).
E-diskas
Garso kontrolë (6 lygiai)
| mygtukas
Patvirtina/atšaukia dalinimo taškus. 
00
min
00
sec
10
min
00
sec
MENU
Exit
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 186  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM