Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
187
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
6
Paspauskite K/i mygtuk¹ ištrinti nereikalingus 
segmentus. 
Ekrane yra atvaizduojami pasirinkti 
ištrinimui segmentai.
Galimos operacijos
7
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
8
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Filmas sudalintas á specifinius taškus 
ir nereikalingi segmentai pašalinami. 
Ir tada padalintas filmas išsaugomas 
kaip atskiri vienetai ir rodomi ekrane. 
Keturkryptis selektorius (45)
Judinamas pasirinkimo rëmelis.
4 mygtukas
Patvirtina/atšaukia pasirinktus 
ištrinimui segmentus.
3 mygtukas
Išeina iš pasirinktø ištrinimui 
segmentø ekrano.
Nurodyti dalinimo taškus eilës tvarka nuo filmo pradžios. Kai atšaukiate 
dalinimo taškus atšaukite juos atbuline tvarka (nuo filmo galo iki pradžios). 
Dalinimo taškai negali bûti pridedami ar atšaukiami, kai jie yra nurodomi. 
Exit
Select segments for deletion
00
min
02
sec
10
min
00
sec
OK
MENU
00
min
00
sec
10
min
00
sec
MENU
Exit
OK
OK
Cancel
Save as
Saves divided movie
as separate files
MENU
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 187  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM