Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
18
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
W Fotoaparato charakteristikos
• Šis fotoaparatas turi 23,6×15,8 mm CMOS jutiklá su 12,4 milijonø 
efektyviø vaizdo elementø, yra labai preciziškas ir plaèios dinaminës 
aprëpties aparatas.
• Sujudëjimo sumažinimo (SR) savybës, vaizdo jutiklis su kintanèia 
sujudëjimo sumažinimo sistema. Tai suteikia galimybæ nufotografuoti 
ryškø vaizd¹, su mažiausiu fotoaparato sujudëjimo efektu, 
nepriklausomai nuo prie aparato pritvirtinto objektyvo tipo.
• Vaizdo ieškiklio savybës yra panašios á áprast¹ 35 mm fotoaparat¹, 
su apytikriai 0,85× didinamu ir apytikriai 96% apžvalgos kampu, kad 
bûtø lengviau sufokusuoti vaizd¹ rankiniu bûdu. Taip pat egzistuoja 
fotografuojamo vaizdo perkomponavimo funkcija, kurioje AF taškas 
vaizdo ieškiklyje švieèia raudonai. 
• Didelis 3,0-colio ekranas su apytikriai 921.000 taškø, platus peržiûros 
kampas, ryškumo ir spalvø reguliavimo funkcijos, išgaunant kokybišk¹ 
preciziško vaizdo peržiûr¹.
• Be lièio baterijos D-LI109, papildomai galima naudoti AA lièio baterijas, 
AA Ni-MH kraunamas baterijas ar AA šarmines baterijas su baterijø 
laikikliu D-BH109.
• Aktualiø fotografavimo funkcijø atvaizdavimas, kol ekrane realiu laiku 
vyksta subjekto peržiûra.
• Filmai gali bûti árašomi pasinaudojant kameros objektyvo savybëmis. 
Kamera prijungus prie aukštos raiškos TV arba monitoriaus, galima 
peržiûrëti nufilmuotus vaizdus.
• Šiame fotoaparate yra ádiegta daug patogiø vartotojui skirtø funkcijø. 
Didelio šrifto tekstas, didelio-kontrasto ekranas ir lengvai prieinama 
meniu sistema, kuria naudojantis, paprastai galima valdyti fotoaparat¹.
• CMOS matrica turi speciali¹ SP dang¹, kuri apsaugo j¹ nuo dulkiø 
apnašø. Dulkiø pašalinimo funkcijos dëka, CCD matrica yra pakratoma 
ir nuimamos susikaupusios dulkës.
• Skaitmeniniø filtrø savybiø dëka, vaizdas yra apdorojamas aparato 
viduje. Jûs galite pasinaudoti skaitmeniniais filtrais, kaip antai, juodu 
ir baltu arba neryškumo filtru, kol vaizdas yra fotografuojamas arba 
vaizdus apdoroti, juos nufotografavus.
• Vartotojo vaizdo savybës, kurios suteikia galimybæ sureguliuoti 
parametrus, kol peržiûrimas redaguotinas vaizdas, suteikiantis 
plataus peržiûros diapazono išraišk¹. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 18  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM