Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
190
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Blykstës charakteristikos kiekvienam 
ekspozicijos režimui
• Fotografuojant nejudamus subjektus, jûs galësite pasinaudoti blykste 
ir pakeisti neryškumo efekt¹.
• Bet koks pageidaujamas išlaikymas 1/180 s arba trumpesnis gali bûti 
nustatytas, vaizdus fotografuojant su blykste.
• Diafragmos reikšmë automatiškai keièiasi, priklausomai nuo aplinkos 
šviesumo.
• Išlaikymas yra fiksuojamas ties 1/180 s, kai yra naudojami kiti nei DA, 
DA L, D FA, FA J, FA, F arba A objektyvai.
• Jûs galite išrinkdami pageidaujam¹ diafragm¹, vaizd¹ nufotografuoti, 
naudodamiesi blykste, kai pageidaujate pakeisti ryškumo zonos gylá 
arba nufotografuoti labai nutolusá subjekt¹.
• Išlaikymas automatiškai pasikeis, priklausomai nuo aplinkos šviesumo.
• Išlaikymas automatiškai pasikeis nuo 1/180 s iki didesnio išlaikymo 
(72 psl.), kuris sumažins fotoaparato sujudëjim¹. Didesnis išlaikymas 
priklauso nuo naudojamo objektyvo židinio nuotolio.
• Išlaikymas yra fiksuojamas ties 1/180 s, kai yra naudojami kiti nei DA, 
DA L, D FA, FA J, FA arba F objektyvai.
Jûs galite pasinaudoti sinchronizavimo sklendei judant mažu greièiu 
režime . (Night Scene Portrait (Nakties kraštovaizdžio portretas)) 
ar b (Shutter Priority (Išlaikymo prioritetas)), fotografuojant portretus 
priš saulæ. Ir portretas ir fonas bus nufotografuoti labai puikiai.
Blykstës naudojimas b (Išlaikymo prioriteto) režimu
Blykstës naudojimas c (Diafragmos prioriteto) režimu
Naudojantis sinchronizavimo sklendei judant 
mažu greièiu režimu
• Naudojantis sinchronizavimo sklendei judant mažu greièiu režimui, 
išlaikymas padidëja. Siekiant išvengti fotoaparato sujudëjimo, suaktyvinkite 
sujudëjimo sumažinimo funkcij¹ arba aparat¹ pritvirtinkite prie trikojo. 
Vaizdas tap pat bus neryškus, jeigu subjektas juda.
• Sinchronizavimo sklendei judant mažu greièiu režimas taip pat gali bûti 
naudojamas su išorine blykste.
K-r_OPM_LIT.book  Page 190  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM