Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
191
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á b padëtá.
2
Naudodamiesi e-disku nustatykite išlaikym¹.
Jeigu nustaèius išlaikym¹, blykèioja diafragmos reikšmë, fotografuojamo 
vaizdo fonas nebus teisingai eksponuojamas. Išlaikym¹ nustatykite, 
kai diafragmos reikšmë nustos blykèioti.
3
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Blykstë pasikels.
4
Nufotografuokite vaizd¹.
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á eK arba c.
2
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Blykstë pasikels.
3
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstës režimas) meniu langas.
4
Išrinkite G arba H ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Išlaikymas nustatomas didesnis, kad bûtø galima išgauti atitinkam¹ 
ekspozicij¹ fonui. 
5
Nufotografuokite vaizd¹.
Naudojantis b režimu
Naudojantis e/K/c režimu
K-r_OPM_LIT.book  Page 191  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM