Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
192
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á a padëtá.
2
Parinkite užrakto greitá ir diafragmos vertë fiksuojama 
pagal ekspozicija. 
Nustatykite sklendës greitá 1/180 s arba mažesná.
3
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Blykstë pasikels.
a (Manual (Rankinis)) režimu, jûs galite bet kada pakelti blykstæ, 
prieš fotografavimo proces¹.
4
Nufotografuokite vaizd¹.
Sinchronizavimo pagal galinæ užuolaid¹ režimu blykstë suveikia prieš pat 
galinës užuolaidos užsidarymo pradži¹. Fotografuojant su blykste, kai 
dideliu išlaikymu fotografuojami judantys subjektai, sinchronizavimas 
pagal galinæ užuolaid¹ ir sinchronizavimas sklendei judant mažu greièiu 
duoda skirtingus efektus.
Pavyzdžiui, jeigu jûs fotografuojate važiuojantá automobilá, naudodamiesi 
sinchronizavimo pagal galinæ užuolaid¹ režim¹, judesio pëdsako šviesa 
fotografuojama, kol sklendë yra atidaryta ir blykstës šviesa fiksuoja 
automobilá iškart, prieš sklendei užsidarant. Todël nufotografuotas vaizdas 
bus ryškus su automobilio galiniø žibintø pëdsaku už jo.
Naudojantis a režimu
Sinchronizavimas pagal galinæ užuolaid¹
Lëta sinchronizacija 
(Sinchronizavimas 
pagal pradinæ užuolaid¹)
Trailing Curtain Sync 
(Sinchronizavimas 
pagal galinæ užuolaid¹)
K-r_OPM_LIT.book  Page 192  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM