Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
193
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á padëtá eKbc 
arba 
a.
2
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstës režimas) meniu langas.
3
Išrinkite I arba k ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
4
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Blykstë pasikels.
5
Nufotografuokite vaizd¹.
Naudojantis sinchronizavimo sklendei judant mažu greièiu režimui, išlaikymas 
padidëja. Siekiant išvengti fotoaparato sujudëjimo, suaktyvinkite Shake 
Reduction sujudëjimo sumažinimo funkcij¹ arba aparat¹ pritvirtinkite prie 
trikojo. Vaizdas tap pat bus neryškus, jeigu subjektas juda.
K-r_OPM_LIT.book  Page 193  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM