Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
194
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Atstumas ir diafragma, 
naudojantis vidine blykste
Fotografuojant su blykste ir siekiant išgauti tinkam¹ ekspozicij¹ yra bûtina 
nustatyti kriterijus tarp orientacinio skaièiaus, diafragmos ir atstumo. 
Jeigu nepakanka blykstës intensyvumo, apskaièiuokite ir sureguliuokite 
fotografavimo s¹lygas.
*1 Tai gali bûti naudojamas kai [3. Expanded Sensitivity] (Išplëstas jautrumas) 
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu nustatytas [On] (Ájungta).
Žemiau yra nurodyta atstumo ir diafragmos reikšmës skaièiavimo 
metodika
Didžiausias blykstës atstumas L1 = Orientacinis skaièius ÷ Išrinkta 
diafragma
Mažiausias blykstës atstumas L2 = Didžiausias blykstës atstumas ÷ 5*
* Reikšmë 5, naudojama viršuje formulëje yra fiksuota, 
kuri yra pridedama naudojantis tik vidine blykste.
Pavyzdžiui)
Kai jautrumas yra nustatytas á ISO 200 ir diafragmos reikšmë yra F4.0
L1 = 16 ÷ 4.0 = apytikriai 4 (m)
L2 = 4 ÷ 5 = apytikriai 0.8 (m)
Todël blykstë gali bûti naudojama ribose apytikriai nuo 0.8 m iki 4 m.
Blykstë negali bûti naudojama, kai atstumas yra 0.7 m arba mažesnis. 
Jeigu blykstë yra naudojama, kai atstumas nuo fotoaparato objektyvo iki 
fotografuojamo vaizdo yra mažesnis nei 0.7 m, nuotraukos kampuose 
bus matomas vinjetës efektas, nebus pakankamai šviesos 
fotografuojamam vaizdui ir nuotrauka gali gautis pereksponuota. 
Sensitivity 
(Jautrumas)
Vidinës blykstës 
orientacinis 
skaièius
Sensitivity 
(Jautrumas)
Vidinës blykstës 
orientacinis 
skaièius
ISO 100 *1
Apytikr. 12
ISO 3200
Apytikr. 64
ISO 200
Apytikr. 16
ISO 6400
Apytikr. 96
ISO 400
Apytikr. 24
ISO 12800 *1
Apytikr. 128
ISO 800
Apytikr. 32
ISO 25600 *1
Apytikr. 192
ISO 1600
Apytikr. 48
Fotografavimo atstumo apskaièiavimas 
pagal diafragmos reikšmæ
K-r_OPM_LIT.book  Page 194  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM