Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
195
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Žemiau yra nurodyta diafragmos reikšmës ir fotografavimo atstumo 
skaièiavimo metodika
Diafragmos reikšmë F = Orientacinis skaièius ÷ Fotografavimo atstumas
Pavyzdžiui)
Kai jautrumas yra ISO 200 ir fotografavimo atstumas yra 5 m, 
diafragmos reikšmë yra:
F = 16 ÷ 5 = 3.2
Jeigu galutinio rezultato skaièius (3.2 pagal viršuje esantá pavyzdá) yra 
negalimas kaip objektyvo diafragma yra naudojamas mažesnis skaièius 
(2.8 pagal viršuje esantá pavyzdá).
Diafragmos reikšmës apskaièiavimas 
pagal fotografuojam¹ atstum¹
K-r_OPM_LIT.book  Page 195  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM