Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
196
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Objektyvø suderinamumas 
su vidine blykste
Priklausomai nuo objektyvo, naudojamo su W fotoaparatu, net jeigu 
objektyvas yra be pritvirtinto gaubto, gali nebûti galimybës pasinaudoti 
vidine blykste arba gali bûti ribojama dël vinjetës pasireiškimo.
DA, DA L, D FA, FA J ir FA objektyvai, neišvardyti žemiau gali bûti 
naudojami be problemø.
* Objektyvai ávertinama be gaubto.
Nesuderinama dël atsirandanèio vinjetës efekto
Suderinama, priklausomai nuo kitø faktoriø
Objektyvo pavadinimas
DA FISH-EYE „žuvies akies“ tipo 10-17mm F3.5-4.5ED (IF)
DA12-24mm F4ED AL
DA14mm F2.8ED (IF)
FA300mm F2.8ED (IF)
FA600mm F4ED (IF)
FA250-600mm F5.6ED (IF)
Objektyvo pavadinimas
Apribojimai
F FISH-EYE „žuvies akies“ 
tipo 17-28mm F3.5-4.5
Vinjetës efektas gali atsirasti, jeigu židinio nuotolis 
yra mažesnis nei 20 mm.
DA16-45mm F4ED AL
Jeigu židinio nuotolis yra mažesnis nei 28 mm arba kai 
židinio nuotolis yra 28 mm ir fotografavimo atstumas 
yra 1 m arba mažesnis, nuotraukoje gali atsirasti 
vinjetës efektas.
DA16-50mm F2.8ED AL 
(IF) SDM
Jeigu židinio nuotolis yra 20 mm arba mažesnis, 
arba kai židinio nuotolis yra 35 mm ir fotografavimo 
atstumas yra mažesnis nei 1.5 m, nuotraukoje 
gali atsirasti vinjetës efektas.
DA17-70mm F4AL (IF) SDM
Jeigu židinio nuotolis yra mažesnis nei 24 mm arba kai 
židinio nuotolis yra 24 mm ir fotografavimo atstumas 
yra 1 m arba mažesnis, nuotraukoje gali atsirasti 
vinjetës efektas.
DA18-250mm F3.5-6.3ED AL 
(IF)
Vinjetës efektas gali atsirasti, jeigu židinio nuotolis 
yra mažesnis nei 35 mm.
K-r_OPM_LIT.book  Page 196  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM