Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
198
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Išorinës blykstës naudojimas 
(ásigyjama atskirai)
Naudojantis atskirai ásigyjamomis išorinëmis blykstëmis AF540FGZ, 
AF360FGZ, AF200FG ar AF160FC yra galimybë pritaikyti ávairius blykstës 
režimus, kaip antai P-TTL automatinës blykstës režim¹, priklausomai nuo 
išorinës blykstës naudojimo. Išsamesnë informacija yra pateikta žemiau 
lentelëje.
(z: Suderinama
#: Apribojama
× : Nesuderinama)
*1 Galima tik kai yra naudojamas DA, DA L, D FA, FA J, FA, F arba A objektyvas.
*2 Sklendës greitis yra 1/90 s arba mažesnis.
 Blykstë
Fotoaparato funkcija
Vidinë 
blykstë
AF540FGZ
AF360FGZ
AF200FG
AF160FC
„Raudonø akiø“ efekto sumažinimo blykstë
z
z
z
Auto flash discharge (automatinë blykstës 
iškrova)
z
z
z
Blykstei ásikrovus, fotoaparatas automatiškai 
persijungia á blykstës sinchronizavimo 
sklendei judant mažu greièiu režim¹.
z
z
z
Diafragmai automatiškai išrinktas 
e režimas ir b režimas.
z
z
z
P-TTL automatinë blykstë
 z
 z
Slow-speed Sync (Sinchronizavimas 
sklendei judant mažu greièiu)
z
z
z
Blykstës ekspozicijos kompensavimas
z
z
z
Blykstës pagalbinë AF lemputë
×
z
×
Trailing Curtain Sync (Sinchronizavimas 
pagal galinæ užuolaid¹)
z
z
×
Kontrasto subalansavimo blykstës režimas
z
Pagalbinë blykstë
×
z
×
Sinchronizavimo sklendei judant 
dideliu greièiu režimas
×
z
×
Bevielë blykstë
 z
×
K-r_OPM_LIT.book  Page 198  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM