Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
1
Skaitmeninio fotoaparato vartotojui
• Negalima naudotis fotoaparatu arba já laikyti netoli prietaisø, generuojanèiø stiprø 
elektromagnetiná spinduliavim¹ arba magnetinius laukus. Kai kurios árangos, kaip 
antai, radijo siøstuvø generuojamas stiprus elektrostatinis arba magnetiniai laukai 
gali trikdyti ekrano darb¹, pažeisti duomenis, saugomus atminties kortelëje arba 
paveikti vidines aparato grandines ir pažeisti prietaiso veikim¹.
• Skystøjø kristalø ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. 
Nors efektyviø ekrano vaizdo elementø yra 99.99% arba daugiau, taèiau net 
ir tai nepašalina tikimybës, kad iki 0.01% ekrano vaizdo elementø gali nešviesti 
arba šviesti tada, kai jie šviesti neturëtø. Bet kokiu atveju tai nedaro jokios átakos 
árašomø vaizdø kokybei.
• Egzistuoja galimybë, kad šioje knygelëje naudojamos iliustracijos gali skirtis 
nuo tikrojo vaizdo ekrane.
• Šioje naudojimo instrukcijoje bendras terminas „kompiuteris(iai)“ toliau 
yra nurodomas kaip Windows kompiuteris arba Macintosh.
• Fotoaparatas gali naudoti D-LI109 baterija ar papildomai ásigijam¹ AA baterijø laikiklá 
D-BH109 su keturiomis AA baterijomis. Šioje intrukcijoje, abu ir D-LI109, ir D-BH109 
vëliau bus minimi kaip baterijos.
Šioje instrukcijoje terminas „baterija/os” atitinka visiems baterijø tipams naudojamus 
šiam fotoaparatui ir priedams.
Nors šio gaminio saugumui ir buvo skirtas pakankamas dëmesys, taèiau 
naudojantis fotoaparatu, vis tiek derëtø skirti ypating¹ dëmesá 
perspëjimams, žymimiems tokiais ženkleliais.
 Áspëjimas
• Draudžiama mëginti fotoaparat¹ ardyti ar modifikuoti. Fotoaparato viduje egzistuoja 
pavojingai aukšta átampa, kelianti elektros smûgio pavojø.
• Jeigu, pavyzdžiui, fotoaparatui nukritus ant žemës, atsiveria fotoaparato vidus, 
jokiomis aplinkybëmis negalima liesti vidiniø aparato daliø, nes kyla elektros 
smûgio pavojus.
Saugus fotoaparato naudojima
Áspëjimas
Šis ženklelis reiškia, kad nesilaikant nurodyto áspëjimo, 
vartotojas gali patirti rimt¹ traum¹.
Perspëjimas
Šis ženklelis reiškia, kad nesilaikant nurodyto perspëjimo, 
vartotojas gali patirti lengv¹ arba vidutinio sunkumo 
traum¹, arba materialiniø nuostoliø.
Apie šá fotoaparat¹
K-r_OPM_LIT.book  Page 1  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM