Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
19
• Vaizdai yra árašomi JPEG formatu arba aukštos kokybës ir pilnutinai 
redaguotu RAW formatu. Jûs taip pat galite išrinkti JPEG+RAW format¹ 
ir árašyti vaizdus abejais formatais. Vaizdus árašytus RAW formatu 
galima lengvai apdoroti, naudojantis fotoaparatu. 
• Jautrumo prioriteto režimo K dëka, automatiškai reguliuojama 
diafragma ir išlaikymas, priklausomai nuo nustatyto jautrumo.
• Palaiko infrarediná perdavim¹ (IrSimple/IrSS) kuris leidžia siøsti 
ir gauti nuotraukø duomenis á ir iš mobilaus telefono ar spausdintuvo.
Shake Reduction (SR)
W fotoaparato sujudëjimo sumažinimas (Shake Reduction-SR) 
yra PENTAX originalios sistemos savybë, kuri naudoja magnetinæ 
jëg¹, kurios metu vaizdo jutiklis yra judinamas dideliu greièiu, kad 
bûtø galima kompensuoti fotoaparato sujudëjim¹. 
Fotoaparatas gali generuoti nežymø veikimo triukšm¹, kai jis yra 
judinamas, pavyzdžiui kai yra keièiamas vaizdo komponavimas. 
Tai nëra funkcionavimo sutrikimas.
Papildomai išsaugoma kaip RAW vaizdas
Kai paskutinës nuotraukos formatas yra JPEG, ir jos duomenys 
dar saugomi buferinëje atmintyje, jûs galite papildomai išsaugoti 
nuotrauk¹ RAW formatu paspausdami mc mygtuk¹ atkuriant 
vaizd¹.
Jei vaizdas nufotografuotas naudojant bet kuriuos iš šiø nustatymø, 
atitinkamas RAW vaizdas yra išsaugomas.
• Cross Processing (Kryžminis apdorojimas)
RAW vaizdas be Cross Processing
• Digital Filter (Skaitmeninis filtras)
RAW vaizdas be filtrø efekto
• HDR Capture (HDR Fotografavimas)
RAW vaizdas su standartine ekspozicija
• Multi-exposure (Daugkartinë ekspozicija)
RAW vaizdas su Multi-ekspozicija
K-r_OPM_LIT.book  Page 19  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM