Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
199
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
*3 Kombinuojant su AF540FGZ arba AF360FGZ blykste, gali bûti 1/3 vidinës blykstës 
iškrovos ir 2/3 papildomos blykstës iškrovos.
*4 Galima tik kai yra kombinuojama su AF540FGZ arba AF360FGZ blykstëmis.
*5 Daugialypë AF540FGZ arba AF360FGZ blykstë arba kombinuojant su AF540FGZ/
AF360FGZ blykste ir yra reikalinga vidinë blykstë.
Pasinaudokite [P-TTL Auto] (P-TTL automatinis) blykstës režimu 
su AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ar AF160FC blykstës prietaisu. 
Prieš pilnutinæ blykstës iškrov¹, blykstë išskirs kelis blyksnius ir bus 
patvirtintas subjektas (atstumas, šviesumas, kontrastas, ar jei apšviestas 
iš nugaros ir t.t.), kai yra naudojamas fotoaparatas su 16 segmentu 
matavimo jutikliu. Blykstës iškrova faktinës blykstës reguliavimui 
yra pagrásta pagal informacij¹, išgaut¹ iš pirminiø blyksniø, ágalinanti 
nufotografuoti vaizd¹ su didesne tinkama ekspozicija, nei kai yra 
naudojama áprasta TTL automatinë blykstë. 
Blykstë su atvirkštiniu poliškumu (centrinis kontaktas yra minusas) negali 
bûti naudojama atsižvelgiant á rizik¹, kenkia fotoaparatui arba blykstei.
Naudojantis P-TTL automatiniu režimu
Apie skystøjø kristalø ekranëlá, skirt¹ AF360FGZ 
blykstei
AF360FGZ blykstëje nëra realizuota funkcija, kad bûtø galima 
FORMAT dydžiui išrinkti [DIGITAL] (SKAITMENINIS). Taèiau kai 
tai yra naudojama su SLR skaitmeniu fotoaparatu, židinio nuotolio 
skirtumas tarp 35 mm juostinio fotoaparato ir W fotoaparato yra 
automatiškai paskaièiuojamas remiantis peržiûros kampo skirtumu 
(kai yra naudojami DA, DA L, D FA, FA J, FA arba F objektyvai). 
Konversijos indikatorius atsiras ekrane ir FORMAT dydžio 
indikatorius išnyks, kai W ekspozicijos matavimo laikmatis yra 
ájungtas (pereis á 35 mm formato atvaizdavim¹, kai ekspozicijos 
matavimo laikmatis yra išjungtas). 
* Naudojant plaèiakampá skydelá
Objektyvo židinio 
keitimo nuotolis
85mm/
77mm
50mm
35mm
28mm/
24mm
20mm
18 mm
Ekspozicijos matavimo 
laikmatis išjungtas
85mm
70mm
50mm
35mm
28mm
24mm
*
Ekspozicijos matavimo 
laikmatis ájungtas
58mm
48mm
34mm
24mm
19mm
16mm
*
K-r_OPM_LIT.book  Page 199  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM