Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
200
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
1
Nuo priedø tvirtinimo lizdo nuimkite dangtelá ir prie 
fotoaparato pritvirtinkite išorinæ blykstæ.
2
Ájunkite fotoaparato maitinim¹ ir išorinæ blykstæ.
3
Išorinei blykstei išrinkite [P-TTL Auto] (P-TTL 
automatinis).
4
Ásitikinkite, kad blykstë yra pilnutinai ákrauta ir tada 
nufotografuokite vaizd¹.
Su AF540FGZ arba AF360FGZ blykste, jûs galite iškrauti blykstæ vaizdo 
fotografavimui, kai sklendës greitis yra didesnis nei 1/180 sekundës.
1
Nuo priedø tvirtinimo lizdo nuimkite dangtelá ir prie 
fotoaparato pritvirtinkite išorinæ blykstæ (AF540FGZ 
arba AF360FGZ).
2
Fokusavimo režimo selektoriø nustatykite á b ar a.
3
Ájunkite fotoaparato maitinim¹ ir išorinæ blykstæ.
• P-TTL automatinis režimas yra galimas tik su AF540FGZ, AF360FGZ, 
AF200FG arba AF160FC blykstëmis.
• Kai blykstë parengta (pilnutinai ákrauta), vaizdo ieškiklyje ims šviesti b.
• Išsamesnë informacija apie valdymo metodus ir blykstës efektyvaus veikimo 
nuotolá yra pateikta išorinës blykstës naudojimo instrukcijoje.
• Kai yra išrinktas C arba 
i blykstës režimas, blykstë neásikraus, kadangi 
fotografuojamas subjektas yra pakankamai šviesus. Todël šis režimas nëra 
labai tinkamas dël vaizdø fotografavimo dienos šviesoje.
• Jeigu prie fotoaparato yra pritvirtinta išorinë blykstë, negalima paspausti 
K/i mygtuko. Priešingu atveju vidinë blykstë atsitrenks á išorinæ blykstæ. 
Jeigu jûs pageidaujate naudoti abi blykstes, išsamesnæ informacij¹ apie 
sujungimo metod¹ skaitykite 206 psl..
Naudojantis blykstës sinchronizavimo 
sklendei judant dideliu greièiu režimu
K-r_OPM_LIT.book  Page 200  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM