Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
201
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
4
Išorinës blykstës sinchronizavimo režim¹ nustatykite 
á HS
b (blykstës sinchronizavimo sklendei judant dideliu 
greièiu) režim¹.
5
Ásitikinkite, kad blykstë yra pilnutinai ákrauta ir tada 
nufotografuokite vaizd¹.
Naudojantis dviem išorinëmis blykstëmis (AF540FGZ arba AF360FGZ) 
arba naudojantis vidine blykste su išorine blykste, jûs galite fotografuoti 
P-TTL blykstës režimu, neprijungus blykstës prietais¹ kabeliu.
Pirmiausiai nustatykite kanal¹ išorinei blykstei.
1
Nustatykite kanal¹ išorinei blykstei.
2
Nuo priedø tvirtinimo lizdo nuimkite dangtelá ir prie 
fotoaparato pritvirtinkite išorinæ blykstæ.
• Kai blykstë parengta (pilnutinai ákrauta), vaizdo ieškiklyje ims šviesti b.
• Blykstës sinchronizavimas galimas, kai užrakto greitis yra didesnis
nei 1/180 s.
• Blykstës sinchronizavimo sklendei judant dideliu greièiu režim¹ nebus 
galima išrinkti, kai sklendës greièiui yra išrinkta h.
Naudojantis blykste bevieliu režimu
• Išorinës blykstës maitinimo jungiklá, perjunkite á WIRELESS.
• Dviejø arba daugiau AF540FGZ/AF360FGZ išoriniø blyksèiø yra 
reikalinga, jeigu pageidaujate pasinaudoti sinchronizavimu bevieliu 
režimu. Su šia funkcija nebus galima pasinaudoti vidine blykste. 
• Išorinei blykstei, kuri nëra tiesiogiai prijungta prie fotoaparato, bevieliui 
režimui išrinkite SLAVE.
Išorinës blykstës kanalo nustatymas
K-r_OPM_LIT.book  Page 201  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM