Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
202
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
3
Ájunkite fotoaparato ir išorinës blykstës maitinimus 
ir iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Vidinei blykstei yra išrinktas toks pat kanalas, kaip išorinës blykstës 
prietaisui.
Jeigu yra naudojama išorinë blykstë kombinuojant su vidine blykste, 
fotoaparate išrinkite blykstës bevielio valdymo režim¹.
1
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstës režimas) meniu langas.
2
Pasirinkite r ir paspauskite 
mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti 
vaizdus.
• Jeigu yra išrinktas r režimas, esamuoju momentu vidinei blykstei 
nustatytas kanalas yra atvaizduojamas 10 sekundžiø vaizdo ieškiklyje.
• Ásitikinkite, kad visoms blykstëms yra išrinktas toks pat kanalas. Išsamesnë 
informacija, kaip išorinei blykstei nustatyti kanal¹ yra pateikta AF540FGZ 
arba AF360FGZ naudojimo instrukcijoje. 
Vidinës blykstës naudojimas bevieliu režimu
Jeigu fotografavimo bûdo režimui yra išrinkta i (Remote Control (3s delay) 
(Nuotolinis valdymas (3 sec atidëjimas))) arba objektyvo diafragma nëra 
nustatyta á s padëtá, r atsiras pilkas ir nebus galima jo išrinkti.
Flash Mode
Wireless Mode
Cancel
OK
OK
MENU
0.0
K-r_OPM_LIT.book  Page 202  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM