Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
203
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
  Naudojant vidinës blykstës ir išorinës blykstës kombinacij¹
1
Nuo fotoaparato nuimkite išorinæ blykstæ, kurios kanalas 
buvo nustatytas aparate ir padëkite pageidaujamoje vietoje.
2
Fotoaparate blykstës režimui išrinkite r ir paspauskite 
K/i mygtuk¹.
3
Patikrinkite, ar išorinë blykstë ir vidinë blykstë yra 
pilnutinai ákrautos ir nufotografuokite vaizd¹.
Fotografavimas blykstës bevielio valdymo režimu
Vidinës blykstës iškrovos metodo pakeitimas
Jûs galite blykstës bevielio valdymo režimu, pakeisti vidinës blykstës 
iškrovos metod¹.
Nustatyti [17. Flash in Wireless Mode] (Blykstë bevielës blykstës 
režimu) [A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu (98 psl.).
1
On (Ájungta)
Integruotos blykstës paleidimas kaip pagrindinës. 
(numatytas nustatymas)
2
Off (Išjungta)
Vidinës blykstës suveikimas kaip valdymo blykstë.
HSb (Sinchronizavimas sklendei judant dideliu greièiu) yra negalimas 
su vidine blykste.
K-r_OPM_LIT.book  Page 203  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM