Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
204
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
  Naudojant keliø išoriniø blyksèiø kombinacij¹
1
Išorinei blykstei, tiesiogiai prijungtai prie fotoaparato 
blykstë bevielio valdymo režimui išrinkite [MASTER] 
(PAGRINDINË) arba [CONTROL] (VALDYMAS).
2
Blykstei, prijungtai prie kito blykstës bloko bevielius 
režimui išrinkite [SLAVE] (PAGALBINË) ir nustatykite 
kanal¹ toká pat, koks kanalas yra nustatytas fotoaparate. 
Po to padëkite pageidaujamoje vietoje. 
3
Patikrinkite, ar išorinë blykstë ir vidinë blykstë yra 
pilnutinai ákrautos ir nufotografuokite vaizd¹.
MASTER 
(PAGRINDINË)
Išsikrauna ir blykstë, tiesiogiai prijungta prie 
fotoaparato, ir bevielës blykstës prietaisas.
CONTROL 
(VALDYMAS)
Verèia fotoaparat¹ paleisti blykstæ, tiesiogiai prijungt¹ 
prie fotoaparato kaip kontrolinë blykstë taèiau, 
ne kaip svarbiausias blykstë.
• Bevieliame režime sujudëjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs.
• Kai naudojate AF540FGZ/AF360FGZ išorines blykstes ir atliekate 
fotografavim¹ sinchronizuodami belaidžiu režimu, nustatykite blykstæ, 
prijungt¹ prie fotoaparato, á sinchronizavimo režim¹.
K-r_OPM_LIT.book  Page 204  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM