Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
205
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Bevielës blykstës valdymas (P-TTL blykstës režimas)
Jeigu išorinë blykstë (AF540FGZ arba AF360FGZ) yra naudojama 
bevielio fotografavimo režimu, ši informacija pasikeièia tarp blykstës 
bloko, prieš blykstës iškrov¹.
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
È
1 Blykstë tiesiogiai prijungta prie fotoaparato išskiria bandymo 
blyksná (pakeièiamas fotoaparato blykstës režimas).
2 Bevielës blykstës nuotolinis prietaisas išskiria bandymo blyksná 
(perduodamas subjekto patvirtinimas).
3 Blykstës prietaisas, tiesiogiai prijungtas prie fotoaparato išskiria 
bandymo blyksná (perduodamas blykstës blyksnis bevieliui 
blykstës nuotolinio valdymo prietaisui).
* Blykstës prietaisas, tiesiogiai prijungtas prie fotoaparato išskirs 
bandymo blyksná dar kart¹, pakeitus blykstës veikimo trukmæ, 
kai yra išrinktas HSb (Sinchronizavimo sklendei judant dideliu 
greièiu) režimas.
4 Belaidis distancinis pultas paleidžia blykstæ.
Jeigu išorinës blykstës bevielio valdymo režimui yra išrinkta [MASTER] 
(PAGRINDINË) arba [17. Flash in Wireless Mode] (Blykstë bevielës 
blykstës režimu) (203 psl.) punktui yra išrinkta [On] (Ájungta), visos 
blykstës suveiks vienu metu. 
“Raudonø akiø” efekto sumažinimas
Kaip naudojant vidinæ blykstæ, taip ir naudojant išorinæ blykstæ galima 
suaktyvinti „raudonø akiø“ sumažinimo režim¹. Taèiau šá režim¹ 
nebus galima suaktyvinti, naudojant tam tikras blykstes arba, kai yra 
apribojimai dël naudojimo s¹lygø. Prašome žiûrëti lentelæ 198 psl.
• „Raudonø akiø“ sumažinimo efektas veiks, net jei yra naudojama tik 
išorinë blykstë. (84 psl.)
• Jeigu yra suaktyvintas vidinës blykstës „raudonø akiø“ efekto 
sumažinimo režimas, kai išorinë blykstë yra naudojama kaip pagalbinë 
arba su blykstës bevielio valdymo funkcija, pagalbinius blyksnius paleis 
išorinë blykstë, sumažindama „raudonø akiø“ efekto pasireiškim¹. 
Negalima suaktyvinti „raudonø akiø“ efekto sumažinimo režimo, 
kai yra naudojama pagalbinë blykstë.
K-r_OPM_LIT.book  Page 205  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM