Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
206
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Jeigu yra naudojama vidinë blykstë su išorine blykste, kurioje nëra 
realizuota bevielës blykstës režimo funkcija, kaip antai AF200FG, prie 
fotoaparato priedø tvirtinimo lizdo pritvirtinkite priedø tvirtinimo adapterá F
G
 
(ásigyjamas atskirai) ir atskirai tvirtinamos blykstës F tipo adapterá 
(ásigyjamas atskirai) prie išorinës blykstës apaèios ir tai sujunkite 
naudodamiesi jungiamuoju kabeliu F5P (ásigyjamas atskirai) kaip 
yra parodyta žemiau iliustracijoje. Atskirai tvirtinamos blykstës F tipo 
adapteris gali bûti tvirtinamas naudojantis jûsø trikojo tvirtinimo varžtu.
Tik P-TTL automatinës blykstës režimas gali bûti kombinuojamas 
su vidinës blykstës režimu.
Kai yra derinama su vidine blykste
Išorinës blykstës pajungimas
Sinchronizavimas pagal galinæ užuolaid¹
Kai vidinë fotoaparato blykstë bus naudojama kartu su išorine blykste 
(AF540FGZ arba AF360FGZ), kur išorinë blykstë yra perjungta 
á sinchronizavimo pagal galinæ užuolaid¹ režim¹, vidinë blykstë 
taip pat veiks sinchronizavimo pagal galinæ užuolaid¹ režimu. 
Prieš fotografavim¹ patikrinkite, ar abi blykstës yra pilnutinai ákrautos.
K-r_OPM_LIT.book  Page 206  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM