Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
207
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Jus galite sujungti dvi arba daugiau išoriniø blyksèiø (AF540FGZ, 
AF360FGZ arba AF200FG), arba jûs galite vienu metu naudoti išorinæ 
blykstæ ir vidinæ blykstæ. Jûs galite naudodamiesi jungiamuoju kabeliu 
blykstæ sujungti su AF540FGZ blykste. Jûs galite išorinæ blykstæ 
AF360FGZ arba AF200FG prijungti kaip parodyta žemiau iliustracijoje. 
Prijunkite išorinæ blykstæ ir priedø tvirtinimo F tipo adapterá (ásigyjamas 
atskirai) prie atskirai tvirtinamos blykstës F tipo adapterio (ásigyjamas 
atskirai), o po to kit¹ atskirai tvirtinamos blykstës F tipo adapterá 
(ásigyjamas atskirai) sujunkite su išorine blykste, naudodamiesi 
jungiamuoju kabeliu F5P (ásigyjamas atskirai).
Žiûrëkite išorinës blykstës instrukcij¹.
Kai yra prijungiama dvi arba daugiau blyksèiø
Daugiablykstis fotografavimas 
naudojantišplëtimo laidus
• Negalima kombinuoti su priedais, kurie turi skirtingus kontaktø numerius, 
prijungiant, kaip antai priedø tvirtinimo laikiklá, kadangi gali iškilti 
funkcionavimo nesklandumai.
• Prijungiant skirtingø gamintojø blykste, taip pat iškyla funkcionavimo 
nesklandumai. Rekomenduojama naudoti AF540FGZ, AF360FGZ 
arba AF200FG blykstæ.
Kai yra naudojama kelet¹ išoriniø blyksèiø arba išorinë blykstë ir vidinë blykstë, 
yra naudojamas P-TTL blykstës režimas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 207  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM