Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
208
Blyk
stës
 na
udoji
m
as
5
Sujungus dvi arba daugiau išoriniø blyksèiø (AF540FGZ, AF360FGZ arba 
AF200FG) arba naudojant išorinæ blykstæ kartus su vidine blykste galima 
nufotografuoti vaizd¹, panaudojus kelet¹ blyksèiø (kontrasto subalansavimo 
blykstë). Keleto blyksèiø panaudojim¹ yra pagrásta tuo, kad jos skleidžia 
skirtingo intensyvumo švies¹.
1
Išorinæ blykstæ tiesiogiai prijunkite prie fotoaparato.
Išsamesnë informacija yra pateikta 206 psl.
2
Išorinës blykstës sinchronizavimo režim¹ perjunkite 
á kontrasto subalansavimo blykstës režim¹.
3
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á padëtá eKbc 
arba 
a.
4
Patikrinkite, ar išorinë blykstë ir vidinë blykstë yra 
pilnutinai ákrautos ir nufotografuokite vaizd¹.
Kontrasto subalansavimo blykstës režimas
• AF200FG gali bûti kombinuojama su AF540FGZ arba AF360FGZ.
• Negalima kombinuoti su priedais, kurie turi skirtingus kontaktø numerius, 
prijungiant, kaip antai priedø tvirtinimo laikiklá, kadangi gali iškilti 
funkcionavimo nesklandumai.
• Prijungiant skirtingø gamintojø blykste, taip pat iškyla funkcionavimo 
nesklandumai. Rekomenduojama naudoti AF540FGZ, AF360FGZ 
arba AF200FG blykstæ.
• Kai yra naudojamos dvi arba daugiau blyksèiø ir pagrindinei išorinei blykstei 
yra išrinktas kontrasto subalansavimo režimas, blykstës spinduliuojamos 
šviesos intensyvumo santykis yra 2 (pagrindinë blykstë) : 1 (pagalbinë 
blykstë). Kai išorinë blykstë yra naudojama kartu su vidine blykste, blykstës 
spinduliuojamos šviesos intensyvumo santykis yra 2 (išorinë blykstë) : 
1 (vidinë blykstë).
• Kai yra naudojama kelet¹ išoriniø blyksèiø arba išorinë blykstë ir vidinë 
blykstë, yra naudojamas P-TTL blykstës režimas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 208  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM