Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
20
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Kadro dydis (aprëpties kampas) skiriasi tarp W ir 35 mm SLR fotoaparatø 
net ir tuo atveju, jei yra naudojami tie patys objektyvai, kadangi kadro dydis 
35 mm fotojuostos ir CMOS matricos yra skirtingi. 
Dydžiai 35 mm fotojuostos ir CMOS jutiklio
35 mm fotojuosta: 
36×24 mm
W CMOS jutiklis:  23,6×15,8 mm
Aprëpties kampas yra lygus židinio nuotolio objektyvo, naudojamo su 35 mm 
fotoaparatu ir gali bûti apytikriai 1.5 kartø didesnis, nei W. Siekiant išgauti 
židinio nuotolá vaizdo, apibrëžto toje paèioje zonoje, padalykite židinio nuotolá 
35 mm objektyvo iš 1.5.
Pavyzdžiui)  Nufotografuoti t¹ patá vaizd¹, kai 150 mm objektyvas yra 
pritvirtintas prie 35 mm fotoaparato
150÷1.5=100
Naudokite 100 mm objektyvus su W. 
Priešingu atveju, daugialypis židinio nuotolis objektyvø, naudojamø 
su W pagal 1,5, apibrëžia 35 mm fotoaparatø židinio nuotolá. 
Pavyzdžiui)  Jeigu 300 mm objektyvai yra naudojami su W 
300×1,5=450
Židinio nuotolis yra ekvivalentiškas 450 mm objektyvø, 
naudojant 35 mm fotoaparat¹.
K-r_OPM_LIT.book  Page 20  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM