Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
6
Fotografavimo 
nustatymai
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip nustatyti árašytø 
vaizdø išsaugojimo format¹ ir kiti nustatymai. 
Failo formato nustatymas  ................................. 210
Green mygtuko funkcija  .................................... 215
Nuotraukø korekcija ........................................... 225
Užbaigiamojo tono nustatymas  ........................ 231
K-r_OPM_LIT.book  Page 209  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM