Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
210
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Failo formato nustatymas
Jûs galite pasirinkti pageidaujam¹ vaizdo raišk¹ iš E, J, P ir i. 
Kuo didesnë vaizdo raiška, tuo didesnis vaizdas ir didesnis failas. Failo 
dydis taip pat skiriasi priklausomai nuo [JPEG Quality] (JPEG kokybë) 
nuostatos. Gamyklinë nuostata yra E. 
Lapo formatas nurodytas viršuje yra nuoroda optimaliam spausdinimui, 
išrinkus vaizdo raišk¹. Nufotografuoto vaizdo kokybë arba atspausdinta 
nuotrauka priklauso nuo kokybës laipsnio, ekspozicijos reguliavimo, 
spausdintuvo skiriamosios gebos ir nuo kitø faktoriø.
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[JPEG Recorded Pixels] (JPEG 
raiška) ir paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras [JPEG Recorded Pixels] 
(JPEG raiška) meniu langas.
JPEG raiškos nustatymas
Raiška
Pikseliai
Lapo formatas
E
4288×2848
14"×17" / A2 lapo formatas
J
3936×2624
10"×12" / A3 lapo formatas
P
3072×2048
8"×10" / A4 lapo formatas
i
1728×1152
5"×7" / A5 lapo formatas
12
M
[
37
]
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
JPEG Recorded Pixels
4288x2848
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 210  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM