Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
211
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), pakeiskite 
vaizdo raišk¹ pikseliais.
Kai vaizdo raiška yra pakeista, 
ekrano viršuje dešinëje pusëje bus 
atvaizduota nauja vaizdo raiška.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
Jûs galite nustatyti vaizdo kokybës laipsná (suspaudimo lygá). Failo dydis 
taip pat skirsis, priklausomai nuo išrinktos [JPEG Recorded Pixels] (JPEG 
raiška) nuostatos. Gamyklinë nuostata yra C (Geriausia). 
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[JPEG Quality] (JPEG kokybë) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [JPEG Quality] (JPEG 
kokybë) meniu langas.
Jûs galite pasirinkti iš [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) meniu (93 psl.).
JPEG kokybës laipsnio nustatymas
C Geriausia
Vaizdai bus kokybiškesni, bet failø dydžiai bus didesni.
D Geresnë
E
Gera
Vaizdai bus grûdëti, bet failø dydžiai bus mažesni.
JPEG Recorded Pixels
4288x2848
MENU
10
M
6
M
2
M
12
M
128
Cancel
OK
OK
12
M
[
37
]
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
JPEG Quality
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 211  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM