Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
212
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
pageidaujam¹ kokybës laipsná.
Pakeitus kokybës laipsnio nuostat¹, 
ekrano viršuje, dešinëje pusëje atsiras 
árašytø vaizdø skaièius ir kokybës 
laipsnis.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
Jûs galite nustatyti vaizdo format¹.
Jûs galite pasirinkti iš [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) meniu (93 psl.).
Failo formato nustatymas
JPEG
Fotografuojami vaizdai JPEG formatu (gamyklinë nuostata). 
Jûs galite išrinkus [JPEG Recorded Pixels] (JPEG raiška) punkt¹, 
pakeisti vaizdo raišk¹ ir išrinkus [JPEG Quality] (JPEG kokybë) punkt¹, 
pakeisti vaizdo kokybës laipsná. 
RAW
RAW duomenys yra CMOS daviklio, išsaugomi be jokio apdorojimo.
Baltos spalvos balansas, individualizuotos vaizdø ir spalvø pakitimai 
netaikomi, taèiau jie yra saugomi kaip faktinës originali informacija. 
Jei vykdymo plëtros procese naudojant RAW vystymo funkcija 
(282 psl.), arba naudojant pateikt¹ programinæ árang¹ (PENTAX Digital 
Camera Utility 4) po RAW perkëlimo á kompiuterá, galite sukurti JPEG 
vaizdus su šiais efektais. 
RAW+
Vaizdas yra išsaugomas abejais RAW ir JPEG formatais.
Jeigu [One Push File Format] (Vieno paspaudimo formatas) mygtuko 
funkcija yra priskiriama | mygtukui, jûs galite paspausdami | mygtuk¹, 
laikinai pakeisti failo format¹ ir išsaugoti fail¹ abejais formatais. (216 psl.) 
Kai Skaitmeninis filtras, HDR fotografavimas ar „Cross Processing” nustatyti, 
rinkmenos formatas nsutatytas JPEG ir negali bûti pakeistas kitu formatu. 
Norëdami pakeisti format¹, išjunkite šias funkcijas. 
MENU
128
OK
OK
JPEG Quality
Cancel
K-r_OPM_LIT.book  Page 212  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM