Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
213
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[File Format] (Failo formatas) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [File Format] (Failo 
formatas) meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite failo 
format¹.
Kai failo formatas yra pakeistas, ekrano 
viršuje dešinëje pusëje atsiras árašytø 
vaizdø skaièius.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
• Jûs galite pasirinkti iš [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) meniu (93 psl.).
• Failo formatas fiksuojamas JPEG kai fotografavimo režimas nustatytas 
n (Stage Lighting (Scenos apšvietimas)), l (Night Snap (Fotografavimas 
naktá)) ar Z (Night Scene HDR (Nakties kraštovaizdis)) 
H (Scene 
(Scena)) režime.
12
M
[
37
]
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
File Format
OFF
OFF
MENU
128
OK
JPEG
RAW+
RAW
OK
File Format
Cancel
K-r_OPM_LIT.book  Page 213  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM