Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
215
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Green mygtuko funkcija 
Jûs galite | mygtukui priskirti viena iš funkcijø ir Jûs galësite suaktyvinti 
priskirt¹ funkcij¹, tiesiog paspaudæ mygtuk¹.
1
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Green Button] (Green mygtukas) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Green Button] (Green mygtukas) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Green Button 
(Green mygtukas)
Atkuria priskirtas vertes. (standartinis nustatymas)
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
Vartotojo vaizdo nuostatø nustatymas. (231 psl.)
Optical Preview 
(Optinë peržiûra)
Optinës peržiûros atvaizdavimas. (151 psl.)
Digital Preview 
(Skaitmeninë peržiûra)
Skaitmeninës peržiûros atvaizdavimas. (151 psl.)
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
Skaitmeninio filtro išrinkimas. (169 psl.)
Cross Processing 
(Kryžminis 
apdorojimas)
„Cross Processing” išrinkimas. (234 psl.)
One Push File Format 
(Vieno paspaudimo 
formatas)
Laikinas formato pakeitimaas. Tuo pat metu vaizdas 
yra išsaugomas abejais JPEG ir RAW formatais, 
nekreipiant dëmesio á [File Format] (Failo formatas) 
nustatym¹. Jûs galite pasirinkti, ar nustatym¹ pritaikyti 
tik vienam vaizdui ar ne, pasirinkti failo formatui, 
kai | mygtukas yra paspaustas. (216 psl.
MENU
P LINE
P SHIFT
Green Button
Action in M Mode
Green Button
E-dial in Program
K-r_OPM_LIT.book  Page 215  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM