Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
216
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
3
Paspausdami kryptiná selektoriø 
(
23), priskirkite funkcij¹ 
mygtukui 
| ir paspauskite 
mygtuk¹.
4
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, 
prieš meniu išrinkim¹.
Jeigu [One Push File Format] (Vieno paspaudimo formatas) yra priskirta 
| mygtukui, sureguliuokite funkcijos nustatymus. 
1
3 žingsnyje išrinkite [One Push File Format] (Vieno 
paspaudimo formatas) „Green mygtuko funkcija“. 
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Cancel after 1 shot] (Nutraukti po vieno kadro).
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45) išsirinkite 
ar P.
Nustatymas Vieno paspaudimo formatas
O
Po užfiksuoto kadro grážtama pries standartinio formato.
P
Nustatymai atšaukiami, kai atliekiama operacija.
- vël paspaustas | mygtukas
- Q mygtukas ar 
3 mygtukas yra nuspaustas
- išjungtas fotoaparato maitinimas
- pasuktas režimo išrinkimo diskas
Green Button
MENU
Cancel
OK
OK
Custom Image
Optical Preview
Digital Preview
Green Button
Cross Processing
One Push File Format
RAW
Digital Filter
Green Button
Cancel after 1 shot
One Push File Format
JPEG
RAW
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
MENU
RAW
K-r_OPM_LIT.book  Page 216  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM