Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
217
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite failo 
format¹.
Kai yra paspaustas | mygtukas, ekrano kairëje pusëje yra [File Format] 
(Failo formatas) nuostata ir dešinëje pusëje yra failo formatas.
5
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
23), 
pasirinkite atvaizdavimo trukmæ, 
o po to paspauskite 
| mygtuk¹.
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
7
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Green Button
Cancel after 1 shot
One Push File Format
JPEG
RAW
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
RAW
MENU
Cancel
OK
OK
JPEG
RAW
RAW+
K-r_OPM_LIT.book  Page 217  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM