Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
218
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Baltos spalvos balanso nustatymas
Baltos spalvos balansas yra funkcija vaizdo spalvø reguliavimui, kai balti 
objektai atrodo baltos spalvos. Jeigu jums automatinio reguliavimo režimu 
F (Auto) nepavyksta gauti reikiamo baltos spalvos balanso arba tyèia 
pageidaujate fotografuojamam vaizdui pritaikyti koká nors efekt¹. 
Punktas
Nustatymai
Spalvinë 
temperatûra 
F Auto
Baltos spalvos balansas yra 
nustatomas automatiškai.
Apie nuo 4,000 
iki 8,000K
G
Daylight (Saulës 
šviesa)
Naudojamas fotografuojant lauke, 
saulës šviesoje.
Apie 5,200K
H
Shade (Šešëlis)
Naudojamas fotografuojant 
šešëlyje. Tai sumažina melsvus 
fotografuojamo vaizdo atspalvius.
Apie 8,000K
^
Cloudy 
(Debesuota)
Naudojamas fotografuojant 
debesuot¹ dien¹.
Apie 6,000K
J
Fluorescent Light 
(Liuminescenciniø 
lempø 
apšvietimas)
Nuadojama fotografuojant 
liuminescenciniø lempø šviesoje.
D
Liuminescenciniø lempø 
šviesa (Dienos šviesa)
N
Liuminescenciniø lempø 
šviesa (Dienos šviesa)
Liuminescenciniø lempø 
šviesa šaltai balta
L
Liuminescenciniø lempø 
šviesa šiltai balta
Apie 6,500K
Apie 5,000K
Apie 4,200K
Apie 3,000K
I
Tungsten Light 
(Kaitriniø lempø 
šviesa)
Naudojamas esant kaitriniø lempø 
apšvietimui arba kitokiø dienos 
šviesos lempø apšvietimui. 
Tai sumažina rausvus 
fotografuojamo vaizdo atspalvius. 
Apie 2,850K
L
Blykstë
Naudojama vaizdus fotografuojant 
vidine blykste.
Apie 5,400K
CTE
Spalvos tono sustiprinimui 
naudokite šá nustatym¹.
K
Manual (Rankinis)
Naudodamiesi sureguliuokite 
baltos spalvos balans¹ rankiniu 
bûdu, atsižvelgdami á apšvietim¹, 
kad balti objektai nuotraukoje 
atrodytø natûraliai.
K-r_OPM_LIT.book  Page 218  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM