Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
21
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Fotoaparato ápakavimo 
turinio patikrinimas
Fotoaparato ápakavime yra ir žemiau išvardyti priedai.
Patikrinkite, ar ápakavime yra visi priedai.
Priedø tvirtinimo lizdo 
dangtelis F
(tvirtinamas 
prie fotoaparato)
Okuliaro priedas F
(tvirtinamas prie 
fotoaparato)
Fotoaparato korpuso angos 
dangtelis (tvirtinamas 
prie fotoaparato)
USB kabelis 
I-USB7
Dirželis 
O-ST53
Ákraunamo tipo lièio jonø 
baterija D-LI109 (*)
Baterijos kroviklis
D-BC109
Elektros laidas
Programinës árangos 
(CD-ROM) S-SW110
Naudojimo instrukcija 
(ši knygelë)
Žiûrëkite 349 psl. priedø infomacijai.
K-r_OPM_LIT.book  Page 21  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM