Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
219
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
*1 Spalvos temperatûra (K) parodytos aukšèiau yra apytikrës. Tai nerodo tiksliø spalvø.
*2 CTE= Color Temperature Enhancement.
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á padëtá eKbc 
arba 
a.
2
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
4).
Ekrane atsiras [White Balance] (Baltos spalvos balansas) meniu langas.
Ájungus aparato maitinim¹, ekrano fone bus atvaizduojamas paskutinis 
nufotografuotas vaizdas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
baltos spalvos balans¹.
Galimos operacijos
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Baltos spalvos balansas fiksuojamas F kai fotografavimo režimas 
nustatytas Picture režimas ar 
H (Scene (Scena)) režimas, arba kai Cross 
Processing parinktas. 
mc mygtukas
Jûs galite naudoti Digital Preview norëdami 
peržiûrëti nuotrauk¹ su nustatytu nustatymu. 
M mygtukas
Išsaugo nuotrauk¹ be filtro. Pasirinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) paspauskite 
4 mygtuk¹.
Kadangi šviesos šaltinis keièiasi, kai blykstë išsikrauna, jûs galite nustatyti 
baltos spalvos balans¹ blykstës iškrovos metu. Pasirinkite [Auto White 
Balance] (Automatinis baltos spalvos balansas), [Unchanged] (Nepakitæs) 
ar [Flash] (Blykstë) [12. WB When Using Flash] (WB kai naudojama blykstë) 
[A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu (97 psl.).
White Balance
MENU
CTE
INFO
Auto
Cancel
Check
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 219  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM