Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
220
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Spalvinë temperatûra
Šviesos spalva tampa daugiau melsvesnë, kai spalvinë temperatûra 
kyla ir daugiau raudonesnë, kai spalvinë temperatûra krenta. 
Spalvinë temperatûra apibrëžia šá kitim¹ šviesos spalvos terminu kaip 
absoliutinës temperatûros skalë (K: Kelvinas). Šiame fotoaparate yra 
realizuotas baltos spalvos balanso reguliavimas, kurio dëka galima 
vaizdus nufotografuoti natûraliomis spalvomis, prie skirtingo 
apšvietimo.
Raudonas atspalvis
Mëlynas atspalvis
2000
3000
4000
5000 6000
8000 10000 12000 [ K ]
 
 tint
G
ie
dr
a
s
 da
ng
us
Š
e
š
ë
lis
Die
n
o
s
 š
v
ie
sa
 (Die
n
o
s š
v
ie
so
s l
e
m
p
a
)
De
b
e
s
u
o
ta
B
ly
kst
ë
S
a
u
lës
 šv
ies
a
Neu
tr
a
li 
b
a
lta
 (L
iu
m
in
e
s
c
e
n
c
in
 le
m
p
ø
 šv
ies
a
)
B
a
lta 
(L
ium
in
es
cen
ci
niø
 le
m
p
ø
 šv
ies
a)
H
a
log
en
in
ës lem
p
o
s švi
esa
K
a
itri
ni
ø
 l
e
mp
ø šv
ie
s
a
Ž
ib
a
lin
ë l
e
m
p
a
Ž
vak
ës
 lie
psn
a
K-r_OPM_LIT.book  Page 220  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM