Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
221
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Jûs galite priklausomai nuo aplinkos apšvietimo fotografuodami vaizdus 
sureguliuoti baltos spalvos balans¹. Reguliuodami baltos spalvos balans¹ 
rankiniu bûdu, fotoaparatas gali išsaugoti subtilius šešëlius, kurie negali 
bûti preciziškai reguliuojami, naudojantis fotoaparate išsaugota 
užprogramuota baltos spalvos balanso nuostata. Tai suteikia 
optimaliausi¹ baltos spalvos balans¹, pagal aplinkos apšvietim¹.
1
Pasirinkite K žingsnyje 3 
219 psl.
 ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
2
Norint prie šviesos išmatuoti baltos spalvos balans¹, 
vaizdo ieškiklyje per vis¹ ekran¹ atvaizduokite balt¹ 
popieriaus lap¹ arba išrinkite baltos spalvos zon¹, 
kaip objekt¹.
3
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Kai nëra ámanoma paleisti užrakto mechanizmo, fokusavimo 
režimo selektoriø pastumkite á \ padëtá.
Ekrane yra atvaizduojamos išrinktojo matavimo ribos.
4
Naudodamiesi e-disku matavimo 
riboms išrinkite vis¹ ekran¹ 
arba taško zon¹.
Baltos spalvos reguliavimas rankiniu bûdu
MENU
CTE
Cancel
Check
OK
OK
White Balance
Manual
Cancel
OK
OK
MENU
K-r_OPM_LIT.book  Page 221  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM