Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
222
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
5
Kai yra išrinkta taško sritis, 
paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), 
perkelkite rëmelá á zon¹, kuri¹ 
pageidaujate išmatuoti.
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Užbaigus matavim¹ ekrane atsiras 
tikslus baltos spalvos balanso 
derinimo meniu langas. (223 psl.)
7
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á [White Balance] (Baltos spalvos balansas) lang¹.
8
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
• Baltos spalvos balanso reguliavimo metu paspaudus užrakto paleidimo 
mygtuk¹, vaizdas nebus árašytas á aparato atmintá.
• Jeigu matavimas yra nesëkmingas, ekrane atsiras [The operation could not 
be completed correctly] (Operacija negali bûti ávykdyta teisingai). Kol yra 
atvaizduojamas šis indikatorius, paspausdami 
4 mygtuk¹, sugrážkite á 
baltos spalvos balanso tikslaus derinimo meniu lang¹.
• Jeigu vaizdas yra pernelyg pereksponuotas arba nepakankamai 
eksponuotas, nebus galima sureguliuoti baltos spalvos balanso. Tokiu 
atveju, pirmiausia sureguliuokite atitinkam¹ ekspozicij¹ ir po to sureguliuokite 
baltos spalvos balans¹. 
• Kai pasirinktas režimas C (Movie (Judami vaizdai)), baltos spalvos balansas 
negali bûti išmatuotas. Nustatykite baltos spalvos balanso vertæ kit¹ nei 
C prieš filmuoajnt.
MENU
Cancel
OK
OK
OK
MENU
SHUTTER
G
G
B
B
A
A
A
M
M
±0
±0
±0
INFO
Cancel
Check
Manual
Adjust
OK
White Balance
K-r_OPM_LIT.book  Page 222  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM