Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
223
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Jûs galite tiksliai suderinti baltos spalvos balanso nuostat¹.
1
Skyrelyje 3 219 psl. atlikdami veiksmus, išrinkite 
pageidaujamas nuostatas.
2
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
3
Tikslus baltos spalvos balanso 
derinimas.
Septyni lygiai (225 pavyzdžiai) 
yra galimi G-M ir B-A ašyse.
Galimos operacijos
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á [White Balance] (Baltos spalvos balansas) lang¹.
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Tikslus baltos spalvos balanso derinimas
Keturkryptis selektorius 
(23)
Reguliuojami spalvø tonai tarp žalios (G) 
ir gintaro (M) spalvos.
Keturkryptis selektorius 
(45)
Reguliuojami spalvø tonai tarp mëlynos 
ir rausvai raudonos (A) spalvos.
| mygtukas
Atkuria nustatomas vertes. (Galimas 
kai [Green Button] (Green mygtukas) 
priskirtas | (Green) mygtukui [Green 
Button] (Green mygtukas) [A Rec. 
Mode 4] (Árašymo režimas) meniu 
(215 psl.).) 
Jeigu yra išrinktas K, baltos spalvos balans¹ galima reguliuoti iki galo 
paspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹ (išskyrus filmuojant).
Shade
MENU
G
G
B
B
A
A
A
M
M
G1
±0
±0
Cancel
Check
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 223  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM