Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
224
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Jûs galite nustatyti vaizdo spalvø sotá. 
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu 
lange išrinkite [Color Space] (Spalvø paletë) 
(95 psl.)
Spalvø paletës nustatymas
sRGB
Nustato á sRGB spalvø sotá. (standartinis nustatymas)
AdobeRGB
Nustatoma AdobeRGB spalvø paletë.
Failø pavadinimai skiriasi, priklausomai nuo spalvø paletës nuostatos, 
kaip parodyta žemiau.
Išrinkus sRGB: IMGPxxxx.JPG
Išrinkus AdobeRGB: _IGPxxxx.JPG
„xxxx” indikuoja failo numerá. Tai yra atvaizduojama kaip keturženklá nuoseklus 
numeris. (307 psl.)
MENU
35mm
sRGB
PEF
AF1
1 2 3
4
Cancel
OK
OK
Green Button
AF/AE-L Button
Memory
Color Space
RAW File Format
Shake Reduction
Input Focal Length
sRGB
AdobeRGB
Color Space (Spalvø paletë)
Spalvø diapazonas ávairiems áëjimo/išëjimo prietaisams, kaip antai 
skaitmeniniams fotoaparatams, monitoriams ir spausdintuvams 
skiriasi. Spalvø diapazonas yra vadinamas spalvø palete.
Norint atnaujinti skirtingas spalvø paletes skirtinguose prietaisuose, 
naudojama standartinë spalvø paletë. Šiame fotoaparate 
yra realizuoti sRGB ir AdobeRGB spalviniai formatai.
Vaizdus redaguojant kompiuteryje daugiausia naudojamas 
sRGB spalvinis formatas.
AdobeRGB apima didesná plot¹, nei sRGB ir naudojama 
profiliuotiems darbams, kaip antai pramoniniam spausdinimui.
Vaizdas sukurtas AdobeRGB gali atrodyti šviesesnis, nei vaizdas, 
sukurtas sRGB, kai išvestis yra iš sRGB suderinamu prietaisu.
K-r_OPM_LIT.book  Page 224  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM