Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
225
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Nuotraukø korekcija
Fotoaparato ir læšio parinktys gali bûti pakoreguotos kai fotografuojate.
Ryškumo koregavimas ir sumažina pereksponuotø ar nepilnai eksponuotø 
vietø atsiradim¹.
Išpleèia dinaminá diapazon¹ ir leidžia didesná laipsniškum¹ CMOS 
sensoriaus ir sumažina pereksponuotø vietø atsiradim¹.
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), 
išrinkite [Highlight Correction] (Apšvietimo korekcija) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Highlight Correction] (Apšvietimo korekcija) 
meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite [Off] 
(Išjungta) ar [On] (Ájungta).
Ryškumo koregavimas
Ryškiausiø zonø korekcija
MENU
DR
DR
200
200
OK
OK
Highlight Correction
Cancel
Off
K-r_OPM_LIT.book  Page 225  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM