Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
226
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
Išpleèia dinaminá diapazon¹ ir leidžia didesná laipsniškum¹ CMOS 
sensoriaus ir sumažina nepilnai eksponuotø vietø atsiradim¹.
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
[Shadow Correction] (Šešëliø korekcija) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Shadow Correction] (Šešëliø korekcija) meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
[Off] (Išjungta), [Low] (Žemas), 
[Medium] (Vidutinis) ar [High] 
(Aukštas).
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
• Kai [Highlight Correction] (Apšvietimo korekcija) nustatyta á [On] (Ájungta), 
minimalus jautrumas ISO 400. Jei [3. Expanded Sensitivity] (Išplëstas 
jautrumas) [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu (96 psl.) 
nustatytas [On] (Ájungta), jautrumas ISO 200.
• [Highlight Correction] (Apšvietimo korekcija) nustatyta á [On] (Ájungta) kai 
fotografavimo režimas nustatytas n (Stage Lighting (Scenos apšvietimas)) 
ar l (Night Snap (Fotografavimas naktá)) 
H (Scene (Scena)) režime.
Šëšëliø korekcijos nustatymai
Jûs galite pasirinkti Highlight Correction ir Shadow Correction [D-Range 
Setting] (D-Diapazono nustatymas) režime [A Rec. Mode 3] (Árašymo 
režimas) meniu (95 psl.)
MENU
OK
OK
Shadow Correction
Cancel
Off
K-r_OPM_LIT.book  Page 226  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM