Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
227
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Leidžia fotografavim¹ dideliu dinaminiu diapozonu. Nufotografuoja 
tris kadrus (-3EV neeksponuotas, standartinis (tinkama ekspozicija) 
ir +3EV pereksponuota) sukurti sudëtiná vaizd¹ su jais.
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
[HDR Capture] (HDR fotografavimas) ir paspauskite 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras [HDR Capture] (HDR fotografavimas) meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite [Off] 
(Išjungta), [Auto] (Automatinis), 
[Standard] (Áprastinë), [Strong 1] 
(Stiprus), [Strong 2] (Stiprus) 
ar [Strong 3] (Stiprus).
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
HDR Fiksavimas
• HDR fotografavimas neámanomas sekanèiose situacijose.
- kai yra failas nustatytas [RAW] ar [RAW+] (fiksuoja JPEG)
- kai išlaikymas yra nustatytas h
• Kai HDR fotografavimas nustatytas,sekanèios funkcijos negalimos.
- Nepertraukiamas fotografavimas, Ekspozicijos braketingas, Intervalinis 
fotografavimas ar Multi-ekspozicija
- Blykstës režimai iskyrus a (Flash Off (Blykstë išjungta))
- Skaitmeninis filtras ar Cross Processing (Naudojama paskutinë pasirinkta 
funkcija)
• Fotografuojant HDR Capture režimu, keli kadrai sujungiami á vien¹ ir tai gali 
šiek tiek užtrukti. 
HDR Capture
MENU
Off
HDR
HDR
AUTO
AUTO
HDR
HDR
OFF
OFF
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
Cancel
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 227  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM