Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
228
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
• Fotografuojant HDR Capture režimu, paspaudižiant 
3 mygtuk¹, kai 
nuotauka saugoma, atšaukia proces¹ ir nuotrauk¹ isaugo kaip standartinæ.
• HDR fotografavimas nustatytas [Auto] (Automatinis) ir [Auto Align] (Auto 
lygiavimas) nustatytas O (Ijungta) kai fotografavimo režimas nustatytas 
Z (Night Scene HDR (Nakties kraštovaizdis)) 
H (Scene (Scena)) režimu.
• Jûs galite nustatyti [HDR Capture] (HDR 
fotografavimas) iš [A Rec. Mode 2] 
(Árašymo režimas) meniu (94 psl.). Jei jûs 
naudojamte meniu, jûs galite nustatyti 
[Auto Align] (Auto lygiavimas).
• Kai abi [Shake Reduction] (Sujudëjimo sumažinimas) ir [Auto Align] (Auto 
lygiavimas) funkcijos ájungtos, bûkite atsargûs sekanèiais atvejais.
- Bûkite ásitikinæ, kad fotoaparatas tvirtai stovi, kad vaizdo kompozicija 
nesikeistø fotografuojant tris kadrus. Jei bus dideli kompozicijos skirtumai 
tarp trijø nuotraukø, [Auto Align] (Auto lygiavimas) funkcija negalima.
- Vaizdai nufotografuoti HDR Capture yra are jautrûs fotoaparato judëjimui 
ir tamsai. Bûkite ásitikinæ, kad nustatetæ pakankam¹ išlaikym¹ ir aukštesná 
ISO jautrum¹.
- Kai ISO jautrumas nustatytas AUTO, jautrumas gali bûti didesnis nei 
normalus. 
- [Auto Align] (Auto lygiavimas) negalimas su objektyvais, kuriø židinio 
nuotolis didesnis nei 100 mm.
- Kai visas subjektas languotas ar tolygiu paviršiu, [Auto Align] (Auto 
lygiavimas) negalimas.
HDR Capture
MENU
Auto Align
HDR Capture
HDR
HDR
AUTO
AUTO
P
Nenaudoja vaizdo 
stabilizavimo nepaisant 
vaizdo stabilizavimo 
nustatymo. (gamyklinë 
nuostata)
O
Ájungia vaizdo stabilizacij¹ 
ar išjungia priklausomai 
nuo vaizdo stabilizavimo 
nustatymo.
K-r_OPM_LIT.book  Page 228  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM