Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
22
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Sudëtinës fotoaparato dalys
*  Kitoje iliustracijoje fotoaparatas yra atvaizduojamas su nuimtu okuliaro priedu F
Q
.
Trikojo tvirtinimo
lizdas
Baterijos 
dangtelis
Baterijos 
dangtelio 
atpalaidavimo 
svirtelë
Užrakto paleidimo
laikmaèio lemputë/
Nuotolinio valdymo
spinduliø imtuvas
AF šakotuvas
Veidrodis
Objektyvo atjungimo
mygtukas
Objektyvo 
informacijos 
kontaktai
Kortelës dangtelis
Dirželio ¹selë
Priedø tvirtinimo 
lizdas
Objektyvo
bajoneto rodiklis
(raudonas taškas)
Vidinë blykstë
PC/AV lizdas
Vaizdo ieškiklio 
ryškumo 
reguliatorius
Lizdo dangtelis
Vaizdo ieškiklis
Kortelës kreipties 
lemputë
Ekranas
AF pagalbinë lemputë
Garsiakalbis
Mikrofonas
Vaizdo projekcijos
indikatorius
Infraredinë jungtis
K-r_OPM_LIT.book  Page 22  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM