Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
230
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345
pasirinkite [Distortion Correction] (Iškraipymø korekcija) 
ar [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Chromatiniø oberacijø 
korekcija) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Distortion Correction] (Iškraipymø korekcija) 
ar [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Chromatiniø oberacijø korekcija).
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite [Off] 
(Išjungta) ar [On] (Ájungta).
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
• Pataisymai gali bûti atlikti naudojant DA, DA L, D FA ar kai kuriuos FA læšius 
(340 psl.). [Distortion Correction] (Iškraipymø korekcija) ir [Lat-Chromatic-Ab 
Adj] (Chromatiniø oberacijø korekcija) negali bûti pasirinkta, kai naudojamas 
kitas læšis. 
• [Distortion Correction] (Iškraipymø korekcija) panaikinama, kai naudojamas 
DA FISH-EYE 10-17mm.
• Lens Correction funkcija panaikinama, kai naudojami makro žiedai, 
ar konverteriai.
• Fotografavimo greitis gali sumažëti, kai naudojama funkcija Lens Correction 
yra aktyvuota.
• Lens Correction funkcija, gali bûtilabai matomai kai kuriose sitaucijose.
• Kai uždëtas tinkamas læšis ir nuotrauka fotografuojama [RAW] ar [RAW+] 
formatu, korekcijos informacija išsaugoma RAW parametruose ir galite 
išsirinkti [On] (Ájungta) ar [Off] (Išjungta) koreguojant RAW nuotraukas. 
(285 psl.) 
• Jûs galite nustatyti [Distortion Correction] (Iškraipymø korekcija) 
ir [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Chromatiniø oberacijø korekcija) režime [Lens 
Correction] (Objektyvo korekcija) [A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) 
meniu (95 psl.). 
MENU
OK
OK
Distortion Correction
Cancel
Off
K-r_OPM_LIT.book  Page 230  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM