Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
231
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Užbaigiamojo tono nustatymas
Jûs galite nustatyti baigiam¹já ton¹ prieš fotografavim¹, kai fotografavimo 
režimas nustatytas e (Program (Programuojamas režimas)), 
K (Sensitivity Priority (Jautrumo prioritetas)), b (Shutter Priority 
(Išlaikymo prioritetas)), c (Aperture Priority (Diafragmos prioritetas)) 
ar a (Manual (Rankinis)).
Jûs galite pasirinkti užbaigiam¹já ton¹ prieš fotografuojant: Bright 
(gamyklinis nustatymas), Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Muted 
ir Monochrome. Jûs galite reguliuoti tokius punktus vaizdo tonui.
Užbaigiamojo tono nustatymas
Parametras
Nustatymai
Nustatymo 
reikšmës
Saturation 
(Spalvø 
sodrumas)
Naudojama nustatyti vaizdo spalvø 
sodrum¹ 
• Negalimas kai [Reversal Film] (Reversinë 
juosta) ar [Monochrome] (Vienspalvis) 
pasirinktas.
-4 iki +4
Hue 
(Atspalvis)
Spalvos nustatymas.
• Negalimas kai [Bleach Bypass] (Balinimo 
apëjimas), [Reversal Film] (Reversinë 
juosta) ar [Monochrome] (Vienspalvis) 
pasirinktas.
-4 iki +4
High/Low Key 
Adj
Keièiamas vaizdo ryškumas. 
• Negalimas kai [Reversal Film] (Reversinë 
juosta) pasirinktas.
-4 iki +4
Contrast 
(Kontrastas)
Vaizdo kontrasto nustatymas. 
• Negalimas kai [Reversal Film] (Reversinë 
juosta) pasirinktas.
-4 iki +4
Sharpness 
(Raiškumas)
Vaizdo kontûrø aštrumo nustatymas. 
Jûs galite ájungti [Fine Sharpness] (Tikslus 
raiškumas) kuris jûsø vaizdo kontûrus 
padarys plonesniais ir aštresniais. 
Negalimas, kai vaizdo fotografavimas 
nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)).
-4 iki +4
K-r_OPM_LIT.book  Page 231  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM