Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
232
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
[Custom Image] (Vartotojo vaizdas) ir paspauskite 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras vartotojo išsirinktas vaizdas. 
Ájungus aparato maitinim¹, ekrano fone bus atvaizduojamas paskutinis 
nufotografuotas vaizdas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite vaizd¹, 
kurá pageidaujate baigti tonuoti.
Filter Effect 
(Filtro efektas)
Pakeièiamas kontrastas, atsirandantis, 
kai yra naudojamas juodas ir baltas 
spalvos filtras. Nustatoma filtro spalva. 
• Galimas tik kai pasirinkta [Monochrome] 
(Vienspalvis).
Jokia/Žalia/
Geltona/Oranžinë/
Raudona/Rausva/
Mëlyna/Žalsvai 
mëlyna/
Infraraudonas 
filtras
Toning 
(Derantis)
Spalvos tono nustatymas dël 
[Bleach 
Bypass] (Balinimo apëjimas)
.
Nustatomas šaltos spalvos tono 
reguliavimo lygis (- kryptimi) ir šiltos 
spalvos tono reguliavimo lygis (+ kryptimi) 
dël 
[Monochrome] (Vienspalvis)
.
• Galimas tik kai pasirinkta [Bleach Bypass] 
(Balinimo apëjimas) ar [Monochrome] 
(Vienspalvis).
Balinimo 
išvengimas: 
Išjungta/Žalia/
Geltona/Oranginë/
Raudona/Rausva/
Purpurinë/Mëlyna/
Žalsvai mëlyna
Monochrominë:
-4 iki +4
Kai Cross Processing nustatytas, vaizdo tonai baigiami [Bright] (Šviesus) 
ir parametrai nekeièiami.
Parametras
Nustatymai
Nustatymo 
reikšmës
MENU
R
Y
G
C
B
M
R
Y
G
C
B
M
F
F
INFO
OK
OK
Bright
Bright
Cancel
Check
K-r_OPM_LIT.book  Page 232  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM